Adatvédelmi nyilatkozat


 

Az adatkezelő adatai:

Név: aszor.hu
Székhely: Budapest, 1065, Nagymező u. 52.
Telefonszám: +36-1-332-5185
E-mail: info@aszor.com
Honlap: https://www.aszor.hu
Képviselő: Rózsa Gábor

Az aszor.hu (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://www.aszor.hu/ A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); – Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) A Szolgáltató honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő adatbázisába kerülnek. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolatfelvétel, az adatkezelő által a saját részére készített kimutatások, statisztikák készítése. Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem adja át.

Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,

Panasztételi lehetőség: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

Az adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogait. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

 

Budapest, 2019. szeptember